Stadgar

Stadgar för Föreningen Skintebo Bryggor

Antagna 1984-01-01, rev 2003-04-04, rev 2009-04-15, rev 2011-09-13, rev 2017-09-19, rev 2020-04-28

§1 Föreningen Skintebo Bryggor, nedan kallad FSB har till uppgift att för medlemmarnas räkning driva en småbåtshamn samt därmed förenlig verksamhet i Skintebo på mark som arrenderas av Göteborgs kommun.
 
§2 Samtliga båtplatsägare skall vara medlemmar i FSB. Endast ägare av båtplats kan vara medlem. Medlemsskap erhålles av den som tilldelas båtplats och inbetalar den andelssumma som FSB fastställer. Överlåtelse av båtplats kan endast ske till FSB. Ordinarie höstmöte skall årligen fastställa andelarnas återköpsvärde för nästkommande år.

Styrelsen skall sälja andelen till fastställd kö. Om ingen båtplatssökande finns kan FSB kräva att tidigare ägare ligger kvar med andelen tills överlåtelse kan ske. Finns ingen båtplatssökande kan tidigare innehavare överlåta andelen till utomstående, som skall godkännas av styrelsen. Båtplats som medlem tillfälligt inte utnyttjar, skall uthyras av FSB, medlem får ej själv hyra ut plats i andra hand. Medlem kan, efter överenskommelse med styrelsen, under en begränsad tid, dock maximalt 3 år, behålla sin båtplats utan att själv utnyttja den. En förutsättning härför är att godtagbara skäl föreligger. Kan tillfälligt återlämnad båtplats inte uthyras av FSB skall medlemmen själv betala den årliga avgiften. Medlemsskap i FSB kan överföras till ny innehavare, om FSB:s styrelse ej har någon invändning mot denne, genom arv eller testamente, från föräldrar till egna barn, mellan syskon eller i särskilda fall med styrelsens tillåtelse.
Styrelsen beslutar om den årliga avgiftens storlek, vilken skall erläggas vid den tidpunkt som framgår av utsänd avisering.
 
§3 FSB:s styrelse skall bestå av sex ledamöter. På årsmötet utses ordförande och övriga ledamöter. Den valda styrelsen fördelar arbetet inom sig. Mandattiden är två år och halva styrelsen väljs ena året. Vid ordinarie årsmöte tillsätts valberedning, vilken skall bestå av tre personer. Årsmötet skall hållas under våren, senast 30 april. Ordinarie höstmöte skall hållas senast 15 september. Kallelse skall genom styrelsens försorg anslås senast 14 dagar före möte på tavlan vid hamnen, läggas ut på hemsidan så snart tid är bestämd, och meddelas i Välkommen till Båtsommaren. Fråga som medlem önskar föra till beslut skall anmälas senast en vecka före mötet. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

§4 Styrelsen skall under året hålla minst sex protokollförda möten, års- och höstmöte inkluderade. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. FSB:s firma tecknas av ordföranden, vice ordförande och kassören var för sig.

§5 För granskning av FSB:s räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en suppleant för dessa.

§6 Det åligger båtplatsägare:
att väl vårda och aktsamt begagna FSB:s anläggningar och utrustning, att ersätta åstadkommen skada
att hålla båt betryggande försäkrad mot skador på annan båt och/eller på FSB:s anlägningar.
att till FSB anmäla försäkringsnummer och försäkringsgivare.
att till föreningen anmäla ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer, samt byte av båt som finns i FSB:s register.
att tillse att båten är riktigt förtöjd.
att följa FSB:s anvisningar för vinterförvaring och uppläggning.
att föregå med gott exempel i hamnen och till sjöss för att inte skada föreningens anseende eller verksamhet.
att följa de ordningsregler och övriga anvisningar som föreningen utfärdar.
 
§7 Båtplatsägare som bryter mot stadgarna eller utfärdade ordningsregler och efter påpekande, kan avstängas med omedelbar verkan efter beslut på något av FSB:s ordinarie styrelsemöten. FSB äger då rätt att återlösa båtplatsen till halva det gällande dagsvärdet. FSB äger rätt att omedelbart disponera platsen, och att avhysa båten på ägarens bekostnad.

§8 FSB:s räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. Bokslut skall ske per 31 december och skall vara tillgängligt för revisorerna senast en månad före årsmöte enligt § 3.

§9 För ändring av dessa stadgar fordras två på varandra följande ordinarie medlemsmötens beslut.

§10 För FSB:s upphörande beslutas som ovan under § 9. Tillgångarna skall vid sådana omständigheter fördelas mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlemsskaps längd.