Vaktinstruktion

Då föreningens ekonomi och verksamhet till alla delar bygger på medlemmarnas solidariska engagemang, med bla bevakning för att förhindra brott eller skadegörelse på båtar, bilar och bryggor, ber vi dig att noga studera och följa denna instruktion.

Allmänt:

 • FSBs medlemmar har på årsmöte beslutat att det skall vara två vakter inom bevakningsområdet under hela vakttiden!

 • Vakt får av säkerhetsskäl aldrig vara ensam på natten!

 • Ni skall signera vaktlistan som finns i pärmen.

 • Vid förändring i vaktlaget skall detta föras in i vaktlistan. Obs! Ersättaren skall ha fyllt 18 år!

 • Ring och påminn samtliga i det vaktlag som skall efterträda er. Anteckna i kolumnen påminnelse JA och er signatur eller Ej anträffbar och tiden för sista försöket. Telefonnummer till vaktstugan: 0704-881790

 • Nyckeln till vaktstugan skall överräckas personligen av avgående vakt till pågående vakt! Överenskommelse om tid och plats gör vakt i samband med påminnelse till pågående vakt.

 • Kontrollera alla inventarier i vaktstugan och jämför med inventarieförteckningen. skriv OK i vaktliggaren samt er signatur om allt är ok. Anteckna ev. avvikelse och meddela styrelsen.

 • Kontrollera dagligen toaletterna och fyll på med toapapper om så erfordras.

 • Kontrollera dagligen sopkärlen dels på uppläggningsplanen, dels vid hamnen. Sopkärlen töms på torsdagar under lågsäsong, samt måndagar och torsdagar under högsäsong. Föraren tar inte upp något utanför kärlen. Det är därför viktigt att allt skräp runt kärlen plockas upp och läggs i tunnorna. Handskar skall finnas på hatthyllan i vaktstugan.

 • Om sopkärlen vid hamnen är fyllda: se efter om något eller båda kärlen på planen kan fyllas mer. I så fall, rulla ner kärlet, fyll på och rulla tillbaka. Kärlen får aldrig bytas då de har en streckkod som avläses automatiskt. Är det fel, töms ej kärlet.

 • Tomma sopsäckar finns i sittbänken i vaktstugan. Kan behövas om kärlen är överfyllda. Fyll i sådant fall säcken och sätt tillfälligt i miljöcontainern. Meddela styrelsen.

Bevakningsområde:

Bryggorna med samtliga båtar, jolleställen, kajakställen. Börja alltid kvällen med att rondera båda bryggorna, för att kunna kontakta båtägare vid behov. Båthuset (Skintebo Gillets lokal) och toaletterna.
Parkeringen, kvarvarande båtar och båtkärrorna på uppläggningsplanen. Kontrollera att FSBs båtkärror ar hela och i funktion. Om inte meddela styrelsen via mail: styrelsen@skintebobryggor.se eller på annat lämpligt sätt. Mediahuset (trähuset vid planket) och miljöstationen (gröna containern).

Observationer:

Anteckna viktiga händelser i vaktliggaren! Vid misstankar om brott – kontakta polisen på tel 114 14 OBS! Agera ej polis själv! Vid nödsituation ring 112.

Blotta närvaron av vakt är ofta tillräcklig för att avskräcka från stölder och skadegörelse. Rondera därför områdena ofta, gärna en gång per timma. Det viktiga är att synas, höras och observera. Använd handstrålkastarna för att lysa på hus, bryggor och båtar när ni ronderar.

Säkerhetsregler:

Vid hårt väder skall ni använda flytväst när ni är på bryggorna! Förvissa dig om att dina vaktkamrater håller uppsikt och kan hjälpa dig vid behov om du går ut ensam på bryggorna. Kontakta båtägarna till båtar, som är dåligt förtöjda, dåligt länsade eller om något annat allvarligt håller på att hända. Namn och telefonnummer finns i vaktliggaren.
Ta ej egna risker med bärgning eller dyligt!

Vid strömavbrott:

1) kontrollera säkringar i vaktstugan.
2) Ring Fortum 020-441100, felanmälan dygnet runt.

Anläggningsnummer och mätarnummer vid felanmälan är:
Vaktstugan anl; 735 999 102 102 646 455, mät: 7613207894174757
Mediahuset anl: 735 999 102 102 702 359, mät: 7613207894174726

Vänliga hälsningar från Styrelsen