Utvalda

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen men missat att klistra på dekalen, eller om den är oläslig, klistra på den/en ny omgående. Dekalen skall sitta väl synlig på båtens akterspegel. Du som har båtkärra på planen, även denna skall vara märkt med föreningens dekal. Om du saknar dekal kontakta styrelsen@skintebobryggor.se , be om en ny. FSB skickar då dekal till dig.

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Spolplattan

Tänk på att vår spolplatta är bara avsedd till att spola av båtbotten, tvätt av övriga skrovet eller att köra sina motorer är absolut inte tillåtet. Anledningen till detta är att vi tar hand om allt spillvatten och betalar massor varje år för att skicka i väg med slamsugare.  Uppe på uppläggningsplanen är det ok att köra igenom motorer och tvätta av skrovet, med godkänt tvättmedel såklart. 😊

/Styrelsen

Kallelse årsmöte 2022

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 26/4 2022, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

 DAGORDNING

§1   Mötets öppnande.

§2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3   Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§4   Godkännande av dagordningen.

§5   Mötets behöriga utlysning.

§6   Föredragning av Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021.

§7   Föredragning av Revisionsberättelse för 2021.

§8   Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning.

§9   Val av styrelseledamöter för tiden 2023-01-01 tom 2024-12-31.        Mandatperioden går ut för ledamöterna Svante Fogelhamre, Martin Jävert och Marie Lundstedt, Marie har avböjt omval.

§10  Val av ledamöter i valberedningen för 2023.

§11  Val av två revisorer samt en suppleant för 2023.

§12  Byte av akterstolpar (problembild, lösningsförslag, tidplan, ekonomi)

§13  Information från styrelsen.

§14  Föranmälda ärenden eller skrivelser.

§15  Övrigt.

§16  Mötet avslutas.