Spolplattan

Tänk på att vår spolplatta är bara avsedd till att spola av båtbotten, tvätt av övriga skrovet eller att köra sina motorer är absolut inte tillåtet. Anledningen till detta är att vi tar hand om allt spillvatten och betalar massor varje år för att skicka i väg med slamsugare.  Uppe på uppläggningsplanen är det ok att köra igenom motorer och tvätta av skrovet, med godkänt tvättmedel såklart. 😊

/Styrelsen

Kallelse årsmöte 2022

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 26/4 2022, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

 DAGORDNING

§1   Mötets öppnande.

§2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3   Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§4   Godkännande av dagordningen.

§5   Mötets behöriga utlysning.

§6   Föredragning av Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021.

§7   Föredragning av Revisionsberättelse för 2021.

§8   Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning.

§9   Val av styrelseledamöter för tiden 2023-01-01 tom 2024-12-31.        Mandatperioden går ut för ledamöterna Svante Fogelhamre, Martin Jävert och Marie Lundstedt, Marie har avböjt omval.

§10  Val av ledamöter i valberedningen för 2023.

§11  Val av två revisorer samt en suppleant för 2023.

§12  Byte av akterstolpar (problembild, lösningsförslag, tidplan, ekonomi)

§13  Information från styrelsen.

§14  Föranmälda ärenden eller skrivelser.

§15  Övrigt.

§16  Mötet avslutas.