Kallelse årsmöte 2022

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 26/4 2022, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

 DAGORDNING

§1   Mötets öppnande.

§2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3   Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll.

§4   Godkännande av dagordningen.

§5   Mötets behöriga utlysning.

§6   Föredragning av Förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning för 2021.

§7   Föredragning av Revisionsberättelse för 2021.

§8   Ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning.

§9   Val av styrelseledamöter för tiden 2023-01-01 tom 2024-12-31.        Mandatperioden går ut för ledamöterna Svante Fogelhamre, Martin Jävert och Marie Lundstedt, Marie har avböjt omval.

§10  Val av ledamöter i valberedningen för 2023.

§11  Val av två revisorer samt en suppleant för 2023.

§12  Byte av akterstolpar (problembild, lösningsförslag, tidplan, ekonomi)

§13  Information från styrelsen.

§14  Föranmälda ärenden eller skrivelser.

§15  Övrigt.

§16  Mötet avslutas.

Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2022

Föreningen startar det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. De platser det gäller i denna omgång kommer att få ett separat mail med vidare info.

Arbetet kommer att starta efter Påsk och beräknas vara klara under vecka 17 om vädret tillåter.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi har sagt att vi försöker att byta de högst belastade stolparna i första hand. Samt att vi under våren kommer att göra en plan för resten av pålarna. Samt ta fram olika finansieringsförslag.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livslängd på 60–80 år, detta förutsätter att inte plaströret bli skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på

https://wopas.net/se/produkter/marine

Styrelsen